Aktualne Tematy

Aktualne Tematy Forum

Tematy, które pojawią się w najbliższym czasie w twoim Kręgu Forum.

Możesz wcześniej  zapoznać się z fragmentami Bożego Słowa oraz pytaniami, zanim pojawią się na spotkaniu i lepiej skorzystać.

2018-11-23  Szkoda Słów

2 List do Tymoteusza 3,14 – 4,5

Jak być człowiekiem, którym Bóg posługuje się w życiu innych ludzi? Jest coś, co potrzebujemy uczynić treścią naszych rozmów.

14 Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, 15 które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. 16 Wszelkie Pismo od Boga natchnione [jest] i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości – 17 aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. (2 Tm 3) 1 Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: 2 głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, [w razie potrzeby] wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. 3 Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań – ponieważ ich uszy świerzbią – będą sobie mnożyli nauczycieli. 4 Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. 5 Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie! (2 Tm 4)

 • Czym charakteryzuje się człowiek, którym Bóg posługuje się w życiu innych ludzi? W. 2
 • Z twojej perspektywy – jakie są największe przeszkody, by treścią naszych rozmów czynić prawdy pochodzące z Bożego Słowa?
 • O czym nie warto mówić? W. 4
 • Jakie rezultaty przyniesie wskazywanie na prawdy z Bożego Słowa? W. 15-17
 • Który z rezultatów najbardziej motywuje ciebie, by mówić o prawdach z Bożego Słowa?
 • Z jakimi trudnościami spotka się ktoś, kto chce czynić prawdy z Bożego Słowa treścią rozmów? Wersy 3-4
 • W jaki sposób Paweł motywuje Tymoteusza, aby był wierny w przekazywaniu Bożych zasad? W. 1
 • Podsumowanie. Jakie postawy warto przyjąć wobec zadania, jakim jest przekazywanie prawd z Bożego Słowa? W. 2 i 5

 2018-11-09  Szkoła Tyrannosa. Styl promujący ewangelię II

Chcąc zdobyć styl życia promujący ewangelię, potrzebujemy ćwiczyć się w kilku dziedzinach. Mówiliśmy już o patrzeniu na siebie z perspektywy Boga. Dzisiaj o drugiej potrzebnej rzeczy – o sposobie patrzenia na innych ludzi. Nie rozwiązane problemy w tej dziedzinie są przeszkodą w ogłaszaniu wielkości Boga.

Sposób patrzenia na innych ludzi

12…przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili… 14Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. 15Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień. (Mt 6)

 • Co mamy zrobić, gdy ktoś wyrządzi nam krzywdę?
 • Jaki jest związek między przebaczeniem, a doświadczeniem przebaczenia od Boga?

Ilustracja

23…do króla… 24…przyprowadzono… jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. 25Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. 26Wtedy sługa upadł przed nim i prosił: Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam. 27Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. 28Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj, coś winien! 29Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie. 30On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu… 32Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. 33Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą? 34I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. 35Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. (Mt 18)

 •  O co prosił sługa? W. 26.
 • Na ile pan odpowiedział zgodnie z prośbą sługi? W. 27.
 • Jak człowiek przyjął propozycję pana? Co możemy wnioskować z jego dalszego zachowania?
 • Jak pan potraktował to, że ten człowiek nie przebaczył swojemu dłużnikowi?
 • Jak Bóg traktuje to, że ktoś nie chce przebaczyć innym?
 • Chcąc móc przyjąć przebaczenie od Boga, potrzebujemy całkowicie zmienić podejście. Na czym polega zmiana?

Studium Przypadku 1

36Jeden z faryzeuszów zaprosił Go do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. 37A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku, 38i stanąwszy z tyłu u nóg Jego, płacząc, zaczęła łzami oblewać Jego nogi i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała Jego stopy i namaszczała je olejkiem. 39Widząc to faryzeusz, który Go zaprosił, mówił sam do siebie: «Gdyby On był prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się Go dotyka, że jest grzesznicą». (Łk 7)

 • Dlaczego faryzeusz pomyślał, że Jezus nie wie, kim jest ta kobieta?
 • Dlaczego Jezus tak ją potraktował?
 • Jaki wpływ wywarło na tą kobietę przebaczenie, którego doświadczyła od Jezusa?
 • Jakie skutki można przewidzieć, gdy moim stylem życia będzie bezwarunkowe przebaczenie?

Studium przypadku 2

10Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. 11Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. 12Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. 13Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. 14Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. (Łk 18)

 • Jakie wyobrażenie o sobie miał każdy z nich i wpływało na podejście do innych?
 • Co zrobić, jeżeli z mojego serca wypływa brak przebaczenia? Poszukajmy rozwiązania w historii o faryzeuszu i celniku.

Cechy prawdziwego przebaczenia

Przebaczenie bezwarunkowe. Tak jak my nie musieliśmy nic zrobić, aby zasłużyć na przebaczenie Boga, tak inni nie muszą nic zrobić, abyśmy im przebaczyli. Nie muszą przeprosić, nie muszą zapłacić za to, co zrobili, , ani dać odszkodowania, nie muszą zmienić postawy wobec nas… (więcej cech na spotkaniu grupy).

2018-10-27  Koszt

2 List do Tymoteusza 3,10-14

Byli prorocy, apostołowie, reformatorzy, którymi Bóg się szczególnie posługiwał. Dlaczego ty nie miałbyś być współczesnym odpowiednikiem? Jest jednak koszt, który trzeba zapłacić, by być człowiekiem, którym Bóg się posługuje.

10 Ty natomiast poszedłeś śladem mojej nauki, sposobu życia, zamierzeń, wiary, cierpliwości, miłości, wytrwałości, 11 prześladowań, cierpień, jakie mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem – a ze wszystkich wyrwał mnie Pan! 12 I wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie w Chrystusie Jezusie, spotkają prześladowania. 13 Tymczasem ludzie źli i zwodziciele będą się dalej posuwać ku temu, co gorsze, błądząc i [innych] w błąd wprowadzając. 14 Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte. (Paweł do Tymoteusza)

 • Patrząc na więzi pomiędzy Pawłem i Tymoteuszem, jaki był charakter tych więzi? Jaki wzór więzi jest pokazany? W. 10
 • Jaki koszt płaci naśladowca?
 • W czym warto naśladować i być wzorem do naśladowania? W. 10-11
 • Wartością w oczach wielu ludzi jest życie lekkie, beztroskie i przyjemne. Jaki sposób życia wybrał Paweł? W. 10-12
 • Jak to pasuje do mojego sposobu życia?
 • Jakie zamierzenia miał Paweł?

19 mocą znaków i cudów, mocą Ducha Świętego. Oto od Jerozolimy i na całym obszarze aż po Illirię dopełniłem [obwieszczenia] Ewangelii Chrystusa. 20 A poczytywałem sobie za punkt honoru głosić Ewangelię jedynie tam, gdzie imię Chrystusa było jeszcze nie znane, by nie budować na fundamencie położonym przez kogo innego. (List do Rzymian 15)

 • Jak to pasuje do moich zamierzeń?
 • Jakich trudności i uciążliwości może spodziewać się ktoś, kto prowadzi, lub będzie prowadził krąg forum (małą grupę)?
 • Jakie pozytywne doświadczenia miał Paweł, jeśli chodzi o cierpienia i prześladowania? W. 11
 • Podaj przykłady czegoś, co jest piękne i wartościowe, ale po drodze jest cierpienie.
 • Co Paweł mówi o innym podejściu do drugiego człowieka, niż to, które pokazał? W. 13
 • Na ile jestem gotowy na trudności i uciążliwości związane z angażowaniem się w życie innych ludzi?