Warsztat Forum

Warsztat Forum

Tu dzielimy się ostatnimi pracami nad materiałami dla forum na różnych poziomach, od pierwszych kroków, po przywództwo, tworzonymi w kilku cyklach. Materiały są wielokrotnie „oblatywane” i szlifowane w realnych sytuacjach w kręgach forum. Poniżej zwiastuny nowych tematów.

Zwiastuny

2017-12-14  Ewangelia Jana (21) 8,1-11

• 

Wprowadzenie.

Fragment pokazuje, jak Bóg patrzy na grzech i co jest jego istotą. Zobaczymy też, jak dalekie od wzorca może być zrozumienie tematu po naszej stronie.

3 Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: 4 Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. 5 W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz? (J 8)

Jak przeciwnicy Jezusa rozumieli istotę grzechu? W. 4

Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. 7 A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. 8 I powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi. 9 Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. (J 8)

Jezus często posługiwał się symbolicznymi gestami, w zależności, do kogo przemawiał. Do kogo przemawia teraz?

Jeżeli Jezus dobrze dobrał formę komunikacji do odbiorców, co chciał uzyskać?

Jest miejsce w Starym Testamencie, gdzie mowa o pisaniu po ziemi. Co jest istotą grzechu, patrząc na fragment, który Jezus wskazał przez swój gest?

13 Nadziejo Izraela, Panie! Wszyscy, którzy Cię opuszczają, będą zawstydzeni. Ci, którzy oddalają się od Ciebie, będą zapisani na ziemi, bo opuścili źródło żywej wody, . (Jr 17)

Jakie pytanie postawił Jezus przez swój gest?

Jaka była reakcja, gdy rozmówcy Jezusa zrozumieli pytanie? W. 9

Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. 10 Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? 11 A ona odrzekła: Nikt, Panie! Rzekł do niej Jezus: I Ja ciebie nie potępiam. – Idź, a od tej chwili już nie grzesz. (J 8)

Jak Jezus reaguje na grzech?

Dlaczego kobieta popełniła cudzołóstwo – patrząc na istotę grzechu?

Jakie jest rozwiązanie problemu, patrząc na istotę grzechu?

2017-11-24 Szkoła Tyrannosa: Czym jest mała grupa i jak ją prowadzić? 1

Wprowadzenie.

Mała grupa to najlepsze środowisko dla duchowego rozwoju, pod warunkiem, że zastosujemy reguły. W tym spotkaniu o istocie małej grupy. W drugiej części tajniki przygotowania i prowadzenia dyskusji w grupie. Prowadzenie dyskusji to bieg z przeszkodami. Jak poradzić sobie, by dobiec do celu?

1…przybyli do Tesaloniki, gdzie Żydzi mieli synagogę. 2 Paweł… rozprawiał z nimi. 3 Na podstawie Pisma wyjaśniał i nauczał: Mesjasz musiał cierpieć i zmartwychwstać. Jezus, którego wam głoszę, jest tym Mesjaszem. 4 Niektórzy z nich, a także pokaźna liczba pobożnych Greków i niemało znamienitych kobiet uwierzyło… 5 Wtedy zazdrośni Żydzi… podburzyli miasto… 6…krzycząc: Ludzie, którzy podburzają cały świat, przyszli też tutaj, 7 … występują przeciwko rozkazom Cezara, głosząc, że jest inny król, Jezus. (Dz 17) 1…przybył do Koryntu. 4 …co szabat rozprawiał w synagodze… 5 udowadniał Żydom, że Jezus jest Mesjaszem. (Dz 18)

Pierwsi chrześcijanie – co było punktem, wokół którego wszystko się koncentrowało?

Gdybyśmy mieli zdefiniować małą grupę na podstawie powyższych obserwacji, czym ona jest?

6 O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! (Fil 4) 3 Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. 4 Kto mówi: Znam Go, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą… (1 J 2)

Jak możemy wzrastać w osobistej zależności do Chrystusa podczas spotkań grupy?

2 Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na [jego] hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga. 3 Zastanawiajcie się więc nad Tym, który ze strony grzeszników taką wielką wycierpiał wrogość przeciw sobie, abyście nie ustawali, złamani na duchu. (Hbr 12)

Jak zmienia się perspektywa na problemy, w miarę wzrostu zależności od Chrystusa?

2017-11-16 Ścieżki Pomnażania: Zaszczepianie w nowych miejscach 1

 

Wprowadzenie.

Pierwsze z dwóch spotkań w tym temacie. Temat szczegółowy: „Zapotrzebowanie na jedność”. Gdy tylko próbujemy dotrzeć szerzej z zasadami Chrystusa, nagle łatwiej o nieporozumienia, ujawnia się indywidualizm, każdy próbuje być oryginalny, tymczasem we współdziałaniu siła. Jak go doświadczyć? W wersji zaawansowanej o tym, co konkretnie chcemy stworzyć w nowych miejscach, dlaczego jedna wspólnota w wielu miejscach, a nie wiele mniejszych wspólnot, jak tworzyć odpowiednie środowisko dla wzrostu w nowych miejscach itp.

(3) Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. (4) Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. (Mk 2)

Co wspólnego mieli czterej ludzie?

Jaki problem pojawiłby się, gdyby to byli Polacy?

Jaką postawę musieli mieć czterej ludzie, by osiągnąć cel?

Kto z czterech niosących paralityka był przywódcą?

(11) Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. (23)… Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. (J 17)

Dlaczego możemy doświadczać jedności?

2017-10-27  Ewangelia Jana (20) 7,37-53

Wprowadzenie

W tym odcinku Ewangelii Jana przeczytamy o jednej z największych potrzeb człowieka, jaką jest pragnienie szczęścia i poczucia pełni. Zobaczymy dwie propozycje, jak ta potrzeba może być zaspokojona, jedna z nich – uświęcona tradycją, druga – złożona przez Jezusa.

(37) W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! (38) Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. (39) A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był /dany/, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. (J 7)

Są tu dwie propozycje zaspokojenia potrzeby szczęścia. Jaka jest pierwsza? W. 37a

Jaką inną propozycję zaspokojenia potrzeby szczęścia złożył Jezus? W. 37b

Na czym polega różnica między dwoma propozycjami? W. 38

Jaki warunek trzeba spełnić, by doświadczyć szczęścia?  W. 39

Dlaczego Jezus musiał przejść przez śmierć i zmartwychwstanie, by wierzący otrzymali Ducha?

I to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. (Ef 2)

Jak przeżywamy szczęście, którego źródłem jest Duch Święty?

Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie… (Gal 5) Pocieszyciel, Duch Święty… wszystkiego nauczy i przypomni wszystko, co Ja wam powiedziałem. (J 14)

2017-10-19  •  Szkoła Tyrannosa: Jak tworzyć poziom „Studium Biblijne”?

Wprowadzenie

Jest etap w życiu chrześcijanina, na którym najważniejsze jest kształtowanie przez Słowo. To jest właśnie poziom „Studium Biblijne”. Ale w jaki sposób Bóg zmienia przez Słowo? Na czym polega mechanizm? I jaka jest w tym rola prowadzącego krąg forum? Zagadnienie zilustrowane przeżyciami króla Ezechiasza. W podsumowaniu zbiór zasad oraz lista studiów Biblijnych na ten poziom. Oto niektóre pytania i wypisy:

Co Ezechiasz myślał o sobie? Jakie były jego czyny?

Czynił on to, co było słuszne w oczach Pańskich, podobny we wszystkim do tego, co czynił jego przodek Dawid … Otworzył bramy świątyni Pańskiej i naprawił je. (2 Krn 29) Część majątku królewskiego przeznaczono na ofiary … We wszelkiej pracy … działał z całego serca. (2 Krn 31)

Ezechiasz myślał, że jest w porządku. Bóg jednak miał pewien zamiar. Jaki?

Bóg opuścił go, wystawiając go w ten sposób na próbę, aby ujawniły się w pełni zamiary jego serca. (2 Krn 32)

Jakie postawy mogą być ukryte w sercu?

 Gniewajcie się, ale nie grzeszcie … (Ef 4) Jeśli ktoś nienawidząc oddalił [żonę swoją] … Strzeżcie się więc w duchu waszym i nie postępujcie zdradliwie! (Mal 2) … Udaremniamy ukryte knowania  oraz wszelką wyniosłość … (2 Kor 10)

Możemy powstrzymywać się, by nie wybuchnąć gniewem. Co jednak liczy się przed Bogiem?

Ozdobą niech będzie … wnętrze serca człowieka o nienaruszalnym spokoju i łagodności ducha, który jest tak cenny wobec Boga. (1 P 3)

Jak człowiek może zobaczyć stan swojego serca?

Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. (Hbr 4)

Bóg posługuje się ludźmi, aby wskazali nam Boże Słowo. Dlaczego?

Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje… (Jezus. J 13)