Zespół Zarządzania Jakością

Zespół Zarządzania Jakością

Zasady działania

 • Utrzymanie odpowiedniej jakości tworzenia ośrodka jest priorytetem, dlatego zarządzanie budową jest de facto zarządzaniem jakością.
 • Ponieważ dobieramy wykonawców dla możliwie małych modułów, by obniżyć koszty, to wymaga zwiększonej kontroli. Poza tym, funkcje w Zespole pełnione są z małymi wyjątkami honorowo, co wymaga zaangażowania większej liczby osób. Każdy przyczynia się odpowiednio do swoich możliwości czasowych.
 • Ścieżka Jakości. Jeżeli ktoś z członków Zespołu inicjuje działania budowlane, potrzebuje czynić to na następującej ścieżce: (a) zgłasza propozycje do konsultacji w Zespole Przywódczym, który określi warunki ich realizacji, w tym wymogi funkcjonalne i estetyczne (w przypadku inicjatyw Pizza Men wystarczy zgłoszenie do prowadzącego Zespół Zarządzania Jakością); (b) pilotuje ustalenia co do firm wykonawczych lub zespołów wolontariuszy oraz ustalenia co do technologii wykonania prac i planowanych materiałów; ustalenia te powinny być wynikiem narady w Zespole; (c) uzyskuje akceptację ustaleń co do firm i wykonawców oraz technologii i materiałów przez Zespół Przywódczy; (d) dopilnowuje przekazana ustaleń co do technologii i materiałów wykonawcom (przedstawicielom firm, Logistykom, Lokomotywom) oraz członkom Zespołu kontrolującym jakość wykonania.
 • Poniżej odpowiedzialności i wzajemne relacje w Zespole Zarządzania Jakością, który kieruje budową.

Prowadzący dziedzinę „Tworzenie Ośrodka” R.Ś. (DCR)

 • Prowadzi Zespół Zarządzania Jakością. Odpowiada za całość działań związanych z budową ośrodka.
 • Inicjuje działania w kierunku dalszej budowy przez firmy – według Ścieżki Jakości.
 • Zatwierdza umowy z wykonawcami, poprzedzając to konsultacją umów z kierownikiem budowy, inspektorem nadzoru oraz pod względem wymogów estetycznych z prowadzącym Zespół Przywódczy.
 • Koordynuje działania kontrolne na placu budowy – rozdziela działania pomiędzy wybranych członków Zespołu, nie wyłączając siebie.

Prowadzący dziedzinę „Funkcjonowanie Ośrodka” S.S. (DCR)

 • Odpowiada za całość tworzenia ośrodka przez wolontariuszy.
 • Inicjuje działania w kierunku dalszej budowy przez wolontariuszy – według Ścieżki Jakości.
 • Przygotowuje narzędzia, które pozwolą powołać doraźne zespoły wolontariuszy (np. lista wolontariuszy, do których można się zwracać).
 • Inicjuje prace naprawcze wykonywane przez firmy po zakończeniu budowy danego etapu lub jego części – według Ścieżki Jakości.
 • Udostępnia ośrodek dla firm wykonawczych i wolontariuszy.
 • Odpowiada za nadzorowanie wykonawców i wolontariuszy, by nikt nie wykonywał żadnych otworów i montażu bez jego zgody, udzielonej po uprzednim upewnieniu się, że nie spowodują uszkodzeń istniejących instalacji i izolacji oraz nie naruszą estetyki (konsultacja wymogów estetycznych z prowadzącym Zespół Przywódczy).
 • Bierze udział w działaniach kontrolnych na placu budowy, po uprzednim zapoznaniu się z ustalonymi technologiami – na prośbę prowadzącego Zespół.

Prowadzący służbę „Kosztorysy, Budżet, Materiały, Wykonawcy”. A.K. (LOG)

 • Znajduje propozycje materiałów i wykonawców w zakresie wykonawstwa przez firmy – wg Ścieżki Jakości Pkt (b).
 • Koordynuje weryfikację potencjalnych materiałów i wykonawców – angażuje pozostałych członków Zespołu do starannej weryfikacji.

Koordynator budowy. J.G. (LOG)

 • Odpowiada za doprojektowanie i wykonanie wydzielonych elementów obiektu przydzielonych przez prowadzącego Zespół (np. stolarka aluminiowa, konstrukcje stalowe itp.) – według Ścieżki Jakości.
 • Koordynuje zaopatrzenie w materiały. Weryfikuje jakość nabywanych materiałów.
 • Odpowiada za przygotowanie dokumentacji do odbiorów oraz za dopilnowanie odbiorów, wymaganych przeglądów, napraw gwarancyjnych, spraw urzędowych związanych z budową. Troska o dokumentację budowy.
 • Bierze udział w działaniach kontrolnych na placu budowy, po uprzednim zapoznaniu się z ustalonymi technologiami – na prośbę prowadzącego Zespół.

Kierownik Budowy. M.I. 

 • Odpowiedzialności ustawowe.
 • Bierze udział w działaniach kontrolnych na placu budowy w ramach zwiększonej kontroli – na prośbę prowadzącego Zespół.

Pizza Man 1, 2 K.B. (LOG) T.K. (LOG) 

 • Pizza Men są członkami Zespołu desygnowanymi przez prowadzącego Zespół Przywódczy, odpowiedzialnymi za dodatkowe kontrolowanie przydzielonego wycinka budowy. Ich działania nie mogą zastąpić działań kontrolnych prowadzonych przez inne osoby.
 • Pizza Men podejmują działania z własnej inicjatywy lub na prośbę prowadzącego Zespół Przywódczy.
 • Jeżeli uznają, że trzeba wpłynąć na firmę wykonawczą lub wolontariuszy – dokonują tego w porozumieniu z prowadzącym Zespół lub ze wskazaną przez niego osobą z Zespołu.
 • Jeżeli zamierzają wykonać coś siłami wolontariuszy, prowadzą działania według Ścieżki Jakości.
 • Tworzą zespoły wolontariuszy według roli Logistyka (wyposażeni w listę wolontariuszy, do których można się zwracać, by tworzyć doraźne zespoły).
 • Jeżeli sami nie mogą nadzorować prac, zwracają się o pomoc do osoby odpowiedzialnej za dziedzinę „Funkcjonowanie Ośrodka”, która jednocześnie jest odpowiedzialna za całość prac wolontariuszy.

Doradcy Wewnętrzni

 • Branża elektryczna R.W.
 • Branża wod-kan, ceramika, ogólna K.C.
 • Inni