Forum Idei: Chodzenie na skróty

Chodzenie na skróty

34 Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest. (Ewangelia Marka 1) 7 Jezus zaś oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A szło za Nim wielkie mnóstwo ludu z Galilei. Także z Judei, 8 z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu szło do Niego mnóstwo wielkie na wieść o Jego wielkich czynach. 9 Toteż polecił swym uczniom, żeby łódka była dla Niego stale w pogotowiu ze względu na tłum, aby się na Niego nie tłoczyli. 10 Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby się Go dotknąć. 11 Nawet duchy nieczyste, na Jego widok, padały przed Nim i wołały: Ty jesteś Syn Boży. 12 Lecz On surowo im zabraniał, żeby Go nie ujawniały. (Ewangelia Marka 3)

  • Ludzie będący pod wpływem sił demonicznych formalnie mówili prawdę o Jezusie, kim jest, jednak Jezus im tego zabraniał. Dlaczego?
  • Jakiego chodzenia na skróty potrzebuję unikać?