Forum – Kręgi

Forum – Kręgi 2019-01-20

(1) Księga Przysłów pokazuje mądrość Boga w formie praktycznych zasad. Co jest mądre, a co nie? (2) Z której myśli chciałbym najbardziej skorzystać?

19 Bo taki jest los chciwych zysku: zabiera on własne ich życie. (Prz 1) 5 Z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku, 6 myśl o Nim na każdej drodze, a On twe ścieżki wyrówna. (Prz 3) 7 Nie bądź mądrym we własnych oczach, Boga się bój, zła unikaj: (Prz 3) 12 Bowiem karci Pan, kogo miłuje, jak ojciec syna, którego lubi. (Prz 3) 27 Pracownikom nie odmawiaj zapłaty, gdy masz możność działania. (Prz 3) 28 Nie mów bliźniemu: Idź sobie, przyjdź później, dam jutro – gdy możesz dać zaraz. (Prz 3) 8 Nie strofuj szydercy, by cię nie znienawidził, strofuj mądrego, a będzie cię kochał. (Prz 9) 2 Bez pożytku są skarby źle nabyte, lecz sprawiedliwość wyrywa ze śmierci. (Prz 10)

Forum – Kręgi 2019-01-13

(1) Księga Przysłów pokazuje mądrość Boga w formie praktycznych zasad. Co jest mądre, a co nie – wyraźmy to swoimi słowami. (2) Z której myśli chciałbym najbardziej skorzystać?

20 Kto z mądrym przestaje – nabywa mądrości, towarzysz głupców poniesie szkodę. (Prz 13) 23 Każdy trud przynosi zyski, gadulstwo – jedynie biedę. (Prz 14) 31 Kto ciemięży ubogiego, lży jego Stwórcę, czci Go ten, kto się nad biednym lituje. (Prz 14) 34 Sprawiedliwość wywyższa naród, a czyn haniebny pomniejsza narody. (Prz 14) 27 Burzy się dom przez zyski nieprawe, żyć będzie, kto darów nie znosi. (Prz 15) 28 Prawe serce rozważa odpowiedź, złością buchają usta występnych. (Prz 15) 32 Odrzucić wskazówki – to sobą pogardzić, zdobywa się mądrość – słuchaniem uwag. (Prz 15) 33 Bojaźń Pańska jest szkołą mądrości, pokora poprzedza sławę. (Prz 15)

Forum – Kręgi 2019-01-06

(1) Bóg mówi „Szukajcie Mnie, a żyć będziecie” (Am 5). Jakie są skutki szukania lub nieszukania Boga? Odkryjmy, wers po wersie. (2) Jakich skutków szukania Boga chciałbym najbardziej doświadczyć?

14 Jeśli upokorzy się mój lud, nad którym zostało wezwane moje Imię, i będą błagać, i będą szukać mego oblicza, a odwrócą się od swoich złych dróg, Ja z nieba wysłucham i przebaczę im grzechy, a kraj ich ocalę. (2 Krn 7) 2 Szczęśliwi, którzy zachowują Jego upomnienia, całym sercem Go szukają. (…) 6 Wtedy nie doznam wstydu. (Ps 119) 5 Źli ludzie nie rozumieją prawości, a którzy szukają Pana, pojmą ją całą. (Prz 28) 13 Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, albowiem będziecie Mnie szukać z całego serca… 14 I odwrócę wasz los, zgromadzę spośród wszystkich narodów i z wszystkich miejsc, po których was rozproszyłem. (Jr 29) 3 Szczyćcie się Jego świętym imieniem; niech się weseli serce szukających Pana! (Ps 105)

Forum – Kręgi 2018-12-30

(1) Bóg mówi „Szukajcie Mnie, a żyć będziecie” (Am 5). Jakie są skutki szukania lub nieszukania Boga? Odkryjmy, wers po wersie. (2) Jakich skutków szukania Boga chciałbym najbardziej doświadczyć?

2 Wielka, o Panie, Twoja dobroć… dla tych… co w Tobie szukają ucieczki na oczach synów ludzkich. (Ps 31) 1 A wszyscy z Judy … z całą chęcią szukali Go, wskutek czego pozwolił znaleźć im pokój na wszystkich granicach. (2 Krn 15) 21 (Król Ezechiasz) we wszelkiej pracy, jaką przedsięwziął w zakresie służby w świątyni Bożej, bądź w zakresie Prawa czy przykazań, szukając swego Boga, działał z całego serca i dlatego mu się szczęściło. (2 Krn 31) 11 Są to pasterze niezdolni do zrozumienia. Wszyscy oni zwrócili się na własne drogi, każdy bez wyjątku szuka swego zysku. (Iz 56) 33 Patrzcie i bądźcie radośni, ubodzy, niech ożyje wasze serce, którzy szukacie Boga. (Ps 69)

Forum – Kręgi 2018-12-23

(1) Bóg mówi „Szukajcie Mnie, a żyć będziecie” (Księga Amosa 5). Na czym polega szukanie Boga? Odkryjmy, wers po wersie. (2) Jak chcę szukać Boga, bardziej niż dotychczas?

11 Możni zubożeli i zaznali głodu; a szukającym Pana żadnego dobra nie zabraknie. (Ps 34) 10 Szczyćcie się świętym Jego imieniem, niech się weseli serce szukających Pana! (Krn 16) 5 Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi. (Ps 34) 21 Tak, pasterze okazali się nierozumni, nie szukali Pana, dlatego się im nie poszczęściło, a cała ich trzoda uległa rozproszeniu. (Jr 10) 6 (Król Asa) rzekł więc do mieszkańców Judy: Odbudujmy te miasta i otoczmy murem (…). Ponieważ szukaliśmy Pana, Boga naszego, On także szukał nas i udzielił nam zewsząd pokoju. Budowali zatem i powodziło się im. (2 Krn 14) 12 …Nadszedł czas, by szukać Pana, aż przyjdzie, by sprawiedliwości was nauczyć. (Oz 10)

Forum – Kręgi 2018-12-16

(1) Bóg mówi „Szukajcie Mnie, a żyć będziecie” (Księga Amosa 5). Na czym polega szukanie Boga? Odkryjmy, wers po wersie. (2) Jak chcę szukać Boga, bardziej niż dotychczas?

44 Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga? (J 5) 29 Wtedy będziecie szukali Pana, Boga waszego, i znajdziecie Go, jeżeli będziecie do Niego dążyli z całego serca i z całej duszy. (Pwt 4) 11 Rozważajcie o Panu i Jego potędze, szukajcie zawsze Jego oblicza. (1 Krn 16) 14 Jeśli upokorzy się mój lud, nad którym zostało wezwane moje Imię, i będą błagać, i będą szukać mego oblicza, a odwrócą się od swoich złych dróg… (2 Krn 7) 6 W odpowiedzi rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości. (J 6) 36 Nakłoń me serce do Twoich napomnień, a nie do zysku! (Ps 119)

Forum – Kręgi 2018-12-09

(1) Bóg mówi „Szukajcie Mnie, a żyć będziecie” (Księga Amosa 5). Na czym polega szukanie Boga? Odkryjmy, wers po wersie. (2) Jak chcę szukać Boga, bardziej niż dotychczas?

103 Jak słodka jest dla mego podniebienia Twoja mowa: ponad miód dla ust moich… 105 Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce. (Ps 119) 8 …wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. (Fil 3) 10 Czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? (Gal 1) 6 Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że [Bóg] jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają. (Hbr 11) 3 Szukam Pana w dzień mojej niedoli. Moja ręka w nocy niestrudzenie się wyciąga, moja dusza odmawia przyjęcia pociechy. (Ps 77) 4 Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze, szukajcie zawsze Jego oblicza! (Ps 105)

Forum – Kręgi 2018-12-02

(1) W czym wyrazi się wiara, a w czym jej brak? Odkryjmy, wers po wersie. (2) W czym chciałbym, by moja wiara bardziej się wyrażała?

1 A teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają. 2 Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli, 3 złoto wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze niby ogień. Zebraliście w dniach ostatecznych skarby… 7 Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. 8 Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie. 9 Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie popadli pod sąd. Oto sędzia stoi przed drzwiami. 10 Za przykład cierpliwości weźcie proroków, którzy przemawiali w imię Pana. (List Jakuba 5)

Forum – Kręgi 2018-11-25

(1) W czym wyrazi się wiara, a w czym jej brak? Odkryjmy, wers po wersie. (2) W czym chciałbym, by moja wiara bardziej się wyrażała?

3 Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz…. 6 …Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś daje łaskę. 7 Bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was. 8 …uświęćcie serca, ludzie chwiejni… 10 Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. 11 Bracia, nie oczerniajcie jeden drugiego… 12 …kimże jesteś, byś sądził bliźniego? 13 Teraz wy, którzy mówicie: Dziś albo jutro udamy się do tego oto miasta i spędzimy tam rok, będziemy uprawiać handel i osiągniemy zyski… 15 Zamiast tego powinniście mówić: Jeżeli Pan zechce, i będziemy żyli, zrobimy to lub owo… 17 Kto umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy. (Jk 4)

Forum – Kręgi 2018-11-18

(1) W czym wyrazi się wiara, a w czym jej brak? Odkryjmy, wers po wersie. (2) W czym chciałbym, by moja wiara bardziej się wyrażała?

4 …okrętom, choć tak są potężne i tak silnymi wichrami miotane, niepozorny ster nadaje taki kierunek, jak odpowiada woli sternika. 5 Tak samo język… 8 Języka… nikt z ludzi nie potrafi okiełznać, to zło niestateczne, pełne zabójczego jadu. 9 Przy jego pomocy wielbimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi, stworzonych na podobieństwo Boże. 10 Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie może, bracia moi. 11 Czyż z tej samej szczeliny źródła wytryska woda słodka i gorzka? …17 Mądrość zaś /zstępująca/ z góry jest przede wszystkim czysta, dalej, skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy…  (Jak 3)

Forum – Kręgi 2018-11-11

(1) W czym wyrazi się wiara, a w czym jej brak? Odkryjmy, wers po wersie. (2) W czym chciałbym, by moja wiara bardziej się wyrażała?

1…niech wiara wasza …nie ma względu na osoby… 5 Czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy Go miłują?… 13 Będzie to bowiem sąd nieubłagany dla tego, który nie czynił miłosierdzia: miłosierdzie odnosi triumf nad sądem… 15 Jeśli… brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, 16 a ktoś z was powie im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta! – a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała – to na co się to przyda? 17 Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie… 21 Czy Abraham… nie z powodu uczynków został usprawiedliwiony, kiedy złożył syna Izaaka na ołtarzu? (Jak 2)

Forum – Kręgi 2018-11-04

(1) W czym wyrazi się wiara, a w czym jej brak? Odkryjmy, wers po wersie. (2) W czym chciałbym, by moja wiara bardziej się wyrażała?

2 Za pełną radość poczytujcie to sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia. 3 Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość… 5 Jeśli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga…, a na pewno ją otrzyma… 12 Szczęśliwy człowiek, który wytrwa w pokusie… 19 Każdy człowiek winien być chętny do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. 20 Gniew bowiem człowiek nie wykonuje sprawiedliwości Bożej. 21 …przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo… 26 Jeżeli ktoś… nie powściąga swego języka, to pobożność jego pozbawiona jest podstaw. (Jak 1)

Forum – Kręgi 2018-10-28

(1) Jakie zamiary Bóg ma wobec nas? O co możemy Go prosić, skoro Mu na tym zależy?!  Odkryjmy wers po wersie. (2) O co będę dzisiaj prosił? (Czas na modlitwę.)

23 Chcę uświęcić wielkie imię moje… pośród ludów, zbezczeszczone przez was pośród nich… 25…oczyszczę was… od wszystkich waszych bożków… 27 Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów… 29 … przywołam urodzaj zboża, i pomnożę je, i żadnej klęski głodu już na was nie ześlę 30 …byście nie musieli już znosić hańby klęski głodu wśród ludów… 33 Tak mówi Pan: W dniu, w którym oczyszczę was ze wszystkich win waszych, zaludnię znowu miasta, ruiny zostaną odbudowane, 34 a spustoszony kraj znowu ma być uprawiany… 37…I do tego jeszcze to uczynię: dam się uprosić domowi Izraela i rozmnożę ich jak trzodę ludzką. 38…miasta wyludnione staną się pełne trzody ludzkiej… (Eze 36)

Forum – Kręgi 2018-10-21

(1) Co jest możliwe przez wiarę? Odkryjmy, wers po wersie. (2) Co chciałbym, by Bóg mi dał?

37 Będziesz kochał Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem… 39 …Będziesz kochał swego bliźniego jak siebie samego. (Mt 22) 22 Skoro już dusze swoje uświęciliście, będąc posłuszni prawdzie celem zdobycia nieobłudnej miłości bratniej jedni drugich gorąco czystym sercem pokochajcie. (1 P 1) 25 Mężowie kochajcie żony, bo i Chrystus pokochał Kościół i wydał za niego samego siebie. (Ef 5) 44 …Kochajcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. (Mt 5) 4 Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, 5 nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. (1 Kor 13)

Forum – Kręgi 2018-10-14

(1) Na co mogę mieć nadzieję sięgającą wieczności? Odkryjmy, wers po wersie. (2) Wybierz zdanie, które jest dla ciebie szczególnie ważne. Dlaczego tak wybrałeś?

25 Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. (J 12) 28 …Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego: 29 a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny – na zmartwychwstanie potępienia. (J 5) 24 …Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. (J 5)W domu Ojca mego jest mieszkań wiele… Idę… przygotować wam miejsce. 3 A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie… (J 14)

Forum – Kręgi 2018-10-07

(1) Jak warto myśleć? Jakiego myślenia uczy nas Bóg? Odkryjmy, wers po wersie. (2) Wybierz zdanie, które jest dla ciebie szczególnie ważne. Dlaczego tak wybrałeś?

…niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich! (Fil 2) 15 …abyście się stali bez zarzutu… jako nienaganne dzieci Boże pośród narodu zepsutego i przewrotnego. Między nimi jawicie się jako źródła światła w świecie. (Fil 2) 13 Zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, 14 pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie. (Fil 3) 11 … nauczyłem się wystarczać sobie w warunkach, w jakich jestem. 12 Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować.. (Fil 4) 16 Zawsze się radujcie.. 18 W każdym położeniu dziękujcie.. (1 Tes 5)

Forum – Kręgi 2018-09-30

(1) Co jest szczególnie miłe Bogu? Odkryjmy, wers po wersie. (2) Wybierz zdanie szczególnie dla ciebie ważne. Dlaczego tak wybrałeś?

23 Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana, a nie dla ludzi, świadomi, 24 że od Pana otrzymacie dziedzictwo /wiekuiste/ jako zapłatę… (Kol 3) 22 …Czyż milsze są dla Pana całopalenia i ofiary krwawe od posłuszeństwa głosowi Pana? Właśnie, lepsze jest posłuszeństwo od ofiary, uległość – od tłuszczu baranów. 23 Bo opór jest jak grzech wróżbiarstwa, a krnąbrność jak złość bałwochwalstwa… (1 Sm 15) 5 Nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte, i ujawni zamiary serc. Wtedy każdy otrzyma od Boga pochwałę. (1 Kor 4) 3  Gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. (1 Kor 13)

Forum – Kręgi 2018-09-23

(1) Co jest szczególnie miłe Bogu? Odkryjmy, wers po wersie. (2) Wybierz zdanie szczególnie dla ciebie ważne. Dlaczego tak wybrałeś?

 6 Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń. (Oz 6) 2 On czynił to, co jest słuszne w oczach Pańskich, ale nie szczerym sercem. (2 Krn 25) 5 Zapytali Go faryzeusze…: Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? 6 Odpowiedział im: Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. (Mk 7) 26 Kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. 27 A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, 28 na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać życie na okup za wielu. (Mt 20)

Forum – Kręgi 2018-09-16

(1) Jakie problemy mamy ze swoim językiem i jakie jest rozwiązanie? Odkryjmy, wers po wersie. (2) Wybierz zdanie szczególnie dla ciebie ważne. Dlaczego tak wybrałeś?

1 Odpowiedź łagodna uśmierza zapalczywość, słowo raniące pobudza do gniewu. (Prz 15) 4 Nawet okrętom, choć tak są potężne i wichrami miotane, niepozorny ster nadaje taki kierunek, jak odpowiada woli sternika… 8 Języka natomiast nikt z ludzi nie potrafi okiełznać, to zło niestateczne, pełne zabójczego jadu. (Jak 3) 10 Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie może… 11 Czyż z tej samej szczeliny źródła wytryska woda słodka i gorzka? 12 Czy może… drzewo figowe rodzić oliwki albo winna latorośl figi? (Jak 3) 34 …Jakże wy możecie mówić dobrze, skoro źli jesteście? Przecież z obfitości serca usta mówią… 36 A powiadam wam: Z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. (Mt 12)

Forum – Kręgi 2018-09-09

(1) Jakie skutki wywołuje strach, co powiedzą inni, a jakie odwaga?  Odkryjmy, wers po wersie. (2) Wybierz zdanie szczególnie dla ciebie ważne. Dlaczego tak wybrałeś?

25 Strach przed człowiekiem to sidło, kto ufa Panu, bezpieczny. (Prz 29) 32 Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. 33 Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. (Mt 10) 29 A teraz spójrz, Panie, na ich groźby i daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą… 31 Po tej modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani, wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże. (Dz 4) 10 Czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym jeszcze teraz ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa. (Gal 1)

Forum – Kręgi 2018-09-02

(1) Jakie skutki wywołuje strach, co powiedzą inni, a jakie odwaga?  Odkryjmy, wers po wersie. (2) Wybierz zdanie szczególnie dla ciebie ważne. Dlaczego tak wybrałeś?

26 Kto się Mnie i słów moich zawstydzi, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w swojej chwale… (Łk 9) 74 Wtedy począł się zaklinać i przysięgać: Nie znam tego Człowieka. I w tej chwili kogut zapiał. 75 Wspomniał Piotr na słowo Jezusa: Zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. (Mt 26) 13 Upili się młodym winem – drwili inni. 14 Wtedy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił… „tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem.” 37 Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca… (Dz 2) 1 Kiedy przemawiali do ludu, podeszli do nich kapłani… 3 Zatrzymali ich i oddali pod straż aż do następnego dnia… 4 A wielu z tych, którzy słyszeli naukę, uwierzyło… (Dz 4)

Forum – Kręgi 2018-08-26

(1) Jak warto myśleć? Jakiego myślenia uczy nas Bóg? Odkryjmy, wers po wersie. (2) Wybierz zdanie, które jest dla ciebie szczególnie ważne. Dlaczego tak wybrałeś?

30 Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno: chwalić należy kobietę, co boi się Pana. (Prz 31) 27 Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! 28 A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. (Mt 5) 31 Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. (1 Kor 10) 15 Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie! Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. 16 Wszystko, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. 17 Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. (1 J 2)

Forum – Kręgi 2018-08-19

(1) Jak warto myśleć? Jakiego myślenia uczy nas Bóg? Odkryjmy, wers po wersie. (2) Wybierz zdanie, które jest dla ciebie szczególnie ważne. Dlaczego tak wybrałeś?

8 W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym – to miejcie na myśli! (Fil 4) 1 Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. 2 Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. (Kol 3) 20 Bracia, nie bądźcie dziećmi w swoim myśleniu, lecz bądźcie jak niemowlęta, gdy chodzi o rzeczy złe. W myślach waszych bądźcie dojrzali! (1 Kor 14) 7 Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. (2 Tm 1)

Forum – Kręgi 2018-08-12

(1) Jakie warunki są postawione, aby Bóg wysłuchał naszej modlitwy? (2) Wybierz zdanie, które jest dla ciebie szczególnie ważne. Dlaczego tak wybrałeś?

3 Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz. (Jak 4) 6 Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. (Jak 5) 19 Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. (Mt 18) 7 Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. (J 15)

Forum – Kręgi 2018-08-05

(1) Jakie warunki są postawione, aby Bóg wysłuchał naszej modlitwy? (2) Wybierz zdanie, które jest dla ciebie szczególnie ważne. Dlaczego tak wybrałeś?

22 O co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. 23 Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. (1 J 3) 14 Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą. (1 J 5) 18 Gdybym w mym sercu zamierzał nieprawość, Pan by mnie nie wysłuchał. (Ps 66) 1 Ręka Pana nie jest tak krótka, żeby nie mogła ocalić, ani słuch Jego tak przytępiony, by nie mógł usłyszeć. 2 Lecz wasze winy wykopały przepaść między wami a waszym Bogiem; wasze grzechy zasłoniły Mu oblicze przed wami tak, iż was nie słucha. (Iz 59)

Forum – Kręgi 2018-07-29

(1) Czego możemy oczekiwać, gdy się modlimy? Jakich rezultatów możemy się spodziewać? (2) Wybierz rezultat, który jest szczególnie ważny dla ciebie.

5 Jeśli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim chętnie i nie wymawiając; a na pewno ją otrzyma. (Jak 1) 19 Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec. (Mt 18) 32 On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? (Rz 8) 15 Nie takiego mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. 16 Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla /uzyskania/ pomocy w stosownej chwili. (Hbr 4)

Forum – Kręgi 2018-07-22

(1) Czego możemy oczekiwać, gdy się modlimy? Jakich rezultatów możemy się spodziewać? (2) Wybierz rezultat, który jest szczególnie ważny dla ciebie.

3 Wołaj do Mnie, a odpowiem ci, oznajmię ci rzeczy wielkie i niezgłębione, jakich nie znasz. (Jr 33) 21 …jeśli będziecie mieć wiarę, a nie zwątpicie, to nie tylko z figowym drzewem to uczynicie, ale nawet jeśli powiecie tej górze: Podnieś się i rzuć się w morze!, stanie się. 22 I otrzymacie wszystko, o co na modlitwie z wiarą prosić będziecie. (Mt 21) 6 O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! 7 A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. (Fil 4) 24 Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. (J 16)

Forum – Kręgi 2018-07-01

(1) Co nie podoba się Bogu? Jak więc mogę podobać się Bogu – na zasadzie przeciwieństwa? Odkryjmy, wers po wersie. (2) Wybierz zdanie, które jest dla ciebie.

21 …Byliście niegdyś obcymi /dla Boga/ i /Jego/ wrogami przez sposób  myślenia… (Kol 1) 6 Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś daje łaskę. (Jak 4) 4 Może gardzisz bogactwem dobroci, cierpliwości i wielkoduszności Jego, nie chcąc wiedzieć, że dobroć Boża chce cię przywieść do nawrócenia? 5 Oto przez swoją zatwardziałość i serce nieskłonne do nawrócenia skarbisz sobie gniew (…) Boga (Rz 2) 4 We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane, gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg. (Hbr 13) 16 Oni jednak szydzili z Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z Jego proroków, aż wzmógł się gniew Pana… (2 Krn 36)

Forum – Kręgi 2018-06-24

(1) Każdy z nas ma wokół siebie ludzi bardziej początkujących. Jak możemy zatroszczyć się o „młodszych w wierze”? (2) Który z przejawów troski wybiorę jako najważniejszy dla mnie?

7 A jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być dla was ciężarem, my jednak stanęliśmy pośród was pełni skromności, jak matka troskliwie opiekująca się dziećmi. 8 Będąc tak pełni życzliwości dla was, chcieliśmy wam dać nie tylko naukę Bożą, lecz nadto dusze nasze, tak staliście się nam drodzy… 10 Jesteście świadkami i Bóg także, jak zachowywaliśmy się święcie, sprawiedliwie i nienagannie pośród was wierzących. 11 Tak każdego z was zachęcaliśmy i zaklinaliśmy, jak ojciec swe dzieci, 12 abyście postępowali w sposób godny Boga, który was wzywa do swego królestwa i chwały. (1 Tes 2) 42 Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. (Mk 9)

Forum – Kręgi 2018-06-17

(1) Oto przykłady podnoszenia na duchu. Co podnoszącego na duchu jest w poszczególnych wersach? (2) Którego zdania użyję najchętniej, by podnieść kogoś na duchu?

3 Dziękujemy Bogu, … 4 odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusie i o waszej miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych. (Kol 1) 5 W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, 6 bo świadectwo Chrystusa utrwaliło się w was, 7 tak iż nie brakuje wam żadnego daru łaski. (Hbr 6) 8 Dzięki wam nauka Pańska stała się głośna nie tylko w Macedonii i Achai, ale wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać, tak że nawet nie trzeba nam o tym mówić. (1 Kor 1) 10 Nie jest… Bóg niesprawiedliwy, aby zapomniał o czynie waszym i miłości, którą okazaliście dla imienia Jego, gdyście usługiwali świętym. (1 Tes 1) 16 …Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. (Jak 5)

Forum – Kręgi 2018-06-10

(1) Co Bóg robi, gdy doświadczamy przeciwności? Odkryjmy, wers po wersie. (2) Wybierz obietnicę, która jest dla ciebie szczególnie ważna. Dlaczego tak wybrałeś?

28 Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru… 32 On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? (Rz 8)… 6 O nic się już zbytnio nie troszczcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! 7 A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. (Fil 4) 5 Jeśli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim chętnie i nie wymawiając; a na pewno ją otrzyma… 15 Modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem… (Jk 5)

Forum – Kręgi 2018-06-03

(1) Co Bóg robi, gdy doświadczamy przeciwności? Odkryjmy, wers po wersie. (2) Wybierz obietnicę, która jest dla ciebie szczególnie ważna. Dlaczego tak wybrałeś?

30 Bo z Tobą zdobywam wały, mur przeskakuję dzięki mojemu Bogu… 18 Wyrywa mnie od przemożnego nieprzyjaciela, od mocniejszych ode mnie, co mnie nienawidzą… 33 Bóg, co mocą mnie przepasuje i nienaganną czyni moją drogę. (Ps 18) 3 Wydobył mnie z dołu zagłady i z kałuży błota, a stopy moje postawił na skale i umocnił moje kroki. 4 I włożył w moje usta śpiew nowy, pieśń dla naszego Boga. (Ps 40) 3 Kiedym Cię wzywał, wysłuchałeś mnie, pomnożyłeś siłę mej duszy. (Ps 138) 12 Biadania moje zmieniłeś mi w taniec, wór (pokutny) mi rozwiązałeś, opasałeś mnie radością. (Ps 30) 3 On leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany. (Ps 147)

Forum – Kręgi 2018-05-27

(1) Jak Jezus budował swoich uczniów? Odkryjmy to, wers po wersie. (2) Czego mogę się nauczyć? (Wybierz jedną rzecz, która jest dla ciebie szczególnie ważna.)

5 Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. (Mt 5) 52 Wtedy Jezus rzekł do niego: Schowaj miecz… bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną. (Mt 26) 3 Im (uczniom) też… dał (Jezus) wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. (Dz 1) 4 Podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: Słyszeliście o niej ode Mnie… 5 zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. (Dz 1) 6 Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela? 7 Odpowiedział im: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile… 8 ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. (Dz 1)

Forum – Kręgi 2018-05-20

(1) Jak Jezus budował swoich uczniów? Odkryjmy to, wers po wersie. (2) Czego mogę się nauczyć? (Wybierz jedną rzecz, która jest dla ciebie szczególnie ważna.)

14 (Jezus) ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki. (Mk 3) 34 A bez przypowieści nie przemawiał… Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. (Mk 4) 35 Gdy pora była późna… uczniowie powiedzieli: Miejsce jest puste, a pora już późna. 36 Odpraw ich. Niech idą do okolicznych osiedli i wsi, a kupią sobie coś do jedzenia. 37 Lecz On im odpowiedział: Wy dajcie im jeść! (Mk 6) 42 …Jezus wejrzawszy na niego rzekł: Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas – to znaczy: Piotr. (J 1) 9 A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb… 12 Rzekł do nich Jezus: Chodźcie, posilcie się! … 14 To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. (J 21)

Forum – Kręgi 2018-05-13

(1) Jaką Osobą jest Bóg? Jakie cechy Boga kryją się za tymi słowami? Opiszmy je, wers po wersie. (2) Wybierz jedną cechę Boga, która jest szczególnie dla ciebie ważna.

8 Anioł Pana zakłada obóz warowny wokół bojących się Jego i niesie im ocalenie… 9 Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka. (Ps 34) 5 Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu: On sam będzie działał…12 Przeciw sprawiedliwemu zło knuje występny i zgrzyta na niego zębami. 13 Pan śmieje się z niego, bo widzi, że jego dzień nadchodzi… 34 Miej nadzieję w Panu i strzeż Jego drogi, a On cię wyniesie, abyś posiadł ziemię. (Ps 37) 9 Wybaw mnie od wszelkich moich nieprawości, nie wystawiaj mnie na pośmiewisko głupca! (Ps 39) 3 Wydobył mnie z dołu zagłady i z kałuży błota, a stopy moje postawił na skale
i umocnił moje kroki… (Ps 40)

Forum – Kręgi 2018-05-06

(1) To już ostatnie spotkanie o więziach między chrześcijanami przynoszących szczególną chwałę Bogu. Jakie są tu postawy wobec drugiego człowieka? (2) Którą z postaw chciałbyś bardziej mieć?

16 Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci. (1 J 3) 17 Jeśliby ktoś posiadał majętność tego świata i widział, że brat jego cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, jak może trwać w nim miłość Boga? 18 Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą! (1 J 3) 20 Jeśliby ktoś mówił: Miłuję Boga, a brata swego nienawidził, jest kłamcą, bo kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. (1 J 4) 16 Jeśli ktoś spostrzeże, że brat popełnia grzech, który nie sprowadza śmierci, niech się modli, a przywróci mu życie… (1 J 5) 12 Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. (1 J 4)

Forum – Kręgi 2018-04-29

(1) Jakość więzi między chrześcijanami przynosi największą chwałę Bogu. Jakie postawy wobec drugiego człowieka są tu pokazane? (2)Której z nich chciałbyś bardziej doświadczyć?

8 Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów. (1 P 4) 10 Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał. (1 P 4) 11 Jeżeli kto ma [dar] przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże! Jeżeli kto pełni posługę, niech to czyni mocą, której Bóg udziela… (1 P 4) 2 paście stado Boże, które jest przy was… 3 nie jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada. (1 P 5) 5…młodzieńcy, bądźcie poddani starszym! Wszyscy zaś wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. (1 P 5)

Forum – Kręgi 2018-04-22

(1) Jakość więzi między chrześcijanami przynosi największą chwałę Bogu. Jakie postawy wobec drugiego człowieka są tu pokazane? (2)Której z nich chciałbyś bardziej doświadczyć?

2 gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek przystrojony w złote pierścienie i bogatą szatę…3 a wy spojrzycie na bogato odzianego i powiecie: Usiądź na zaszczytnym miejscu, do ubogiego zaś powiecie: Stań sobie tam…, 4 to czy… nie stajecie się sędziami przewrotnymi? (Jk 2) 14 …jeżeli żywicie w sercach waszych gorzką zazdrość i skłonność do kłótni… 15 Nie na tym polega zstępująca z góry mądrość, ale mądrość ziemska, zmysłowa i szatańska. 16 Gdzie bowiem zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. (Jk 3) 17 Mądrość z góry jest przede wszystkim czysta, dalej, skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. (Jk 3)

Forum – Kręgi 2018-04-15

(1) Jakość więzi między chrześcijanami przynosi największą chwałę Bogu. Jakie postawy wobec drugiego człowieka są tu pokazane? (2)Której z nich chciałbyś bardziej doświadczyć?

3 Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój… (Ef 4) 25 Odrzuciwszy kłamstwo, niech każdy z was mówi prawdę do bliźniego… (Ef 4)  29 Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. (Ef 4) 11 On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami 12 dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusa. (Ef 4) 18 …Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! … proście za wszystkich świętych 19 i za mnie, aby dane mi było słowo, gdy usta moje otworzę, dla jawnego i swobodnego głoszenia tajemnicy Ewangelii. (Ef 6)

Forum – Kręgi 2018-04-08

(1) Jakość więzi między chrześcijanami przynosi największą chwałę Bogu. Jakie postawy wobec drugiego człowieka są tu pokazane? (2)Której z nich chciałbyś bardziej doświadczyć?

1 A tego, który jest słaby w wierze, przygarniajcie życzliwie, bez spierania się o poglądy… 13 Przestańmy więc wyrokować jedni o drugich. A raczej to zawyrokujcie, by nie dawać bratu sposobności do upadku lub zgorszenia. (Rz 14)  4…abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję…(Rz 15) 14 Bracia, jestem co do was przekonany, że pełni jesteście szlachetnych uczuć, ubogaceni wszelką wiedzą, zdolni do udzielania sobie wzajemnie upomnień (dosłownie: porad). (Rz 15) 6 …niech nikt w swej pysze nie wynosi się nad drugiego. 7 Któż będzie cię wyróżniał? Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał. (1 Kor 4)

Forum – Kręgi 2018-04-01

(1) Jakość więzi między chrześcijanami przynosi największą chwałę Bogu. Jakie postawy wobec drugiego człowieka są tu pokazane? (2)Której z nich chciałbyś bardziej doświadczyć?

1…gdyby komuś przydarzył się jakiś upadek, wy, którzy pozostajecie pod działaniem Ducha, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę. (Gal 5) 3 Kto uważa, że jest czymś, gdy jest niczym, ten zwodzi samego siebie. 4 Niech każdy bada własne postępowanie, a wtedy powód do chluby znajdzie tylko w sobie samym, a nie w zestawieniu z drugim. (Gal 5) 3 Niech nikt nie ma o sobie wyższego mniemania, niż należy, lecz niech sądzi o sobie trzeźwo – według miary, jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczył… (Rz 12) 10 W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. (Rz 12) 13 Zaradzajcie potrzebom świętych. Przestrzegajcie gościnności. (Rz 12) 15 Weselcie się z tymi, którzy się weselą. płaczcie z tymi, którzy płaczą. (Rz 12)

Forum – Kręgi 2018-03-25

(1) Jakość więzi między chrześcijanami przynosi największą chwałę Bogu. Jakie postawy wobec drugiego człowieka są tu pokazane? (2) Której z nich chciałbyś bardziej doświadczyć?

2 Jeden drugiego brzemiona noście… tak wypełniajcie prawo Chrystusa. (Gal 5) 13 Wy, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie! (Gal 5) 14 Całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: Będziesz kochał bliźniego swego jak siebie samego. 15 A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli. (Gal 5) 19 Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała… 20… nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, 21 zazdrość… (Gal 5) 22 Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, 23 łagodność, opanowanie. (Gal 5)

Forum – Kręgi 2018-03-18

(1) Jakość więzi między chrześcijanami przynosi największą chwałę Bogu. Jakie postawy wobec drugiego człowieka są tu pokazane? (2)Której z nich chciałbyś bardziej doświadczyć?

17…jeśli nawet krew moja ma być wylana przy ofiarniczej posłudze około waszej wiary, cieszę się… (Fil 2) 19…mam nadzieję… że niebawem poślę do was Tymoteusza … 20 Nie mam bowiem nikogo o równych dążeniach ducha, który by się szczerze zatroszczył o wasze sprawy: 21 bo wszyscy szukają własnego pożytku, a nie Chrystusa Jezusa. (Fil 2) 12 Jako wybrańcy Boży… ubierzcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość (Kol 4). 13 znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy! (Kol 3) 14 Na to zaś wszystko /ubierzcie/ miłość, która jest więzią doskonałości (Kol 3) 3 Módlcie się… za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi /dla/ słowa… (Kol 4)

Forum – Kręgi 2018-03-11

(1) Jakość więzi między chrześcijanami przynosi największą chwałę Bogu. Jakie postawy wobec drugiego człowieka są tu pokazane? (2)Której z nich chciałbyś bardziej doświadczyć?

3 Dziękuję Bogu mojemu, ilekroć was wspominam, 4 zawsze w każdej modlitwie, zanosząc ją z radością za was wszystkich. (Fil 1) 6 Mam ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. (Fil 1) 7…noszę was wszystkich w sercu… 8 Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi [ożywiony] miłością Chrystusa Jezusa. (Fil 1) 2 Dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha… (Fil 2) 3…niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. (Fil 2) 4 Niech każdy ma na oku nie tylko własne sprawy, ale też i drugich! (Fil 2)

Forum – Kręgi 2018-03-04

(1) O jakich życiowych dylematach mówią poniższe fragmenty z Listu Jakuba 5? Jakie są rozwiązania tych dylematów? (2) Które słowa wybierasz jako najważniejsze dla ciebie?

1 A teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają. 2 Bogactwo wasze zbutwiało…  3 złoto wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze niby ogień. Zebraliście w dniach ostatecznych skarby… 9 Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie popadli pod sąd… 10 Za przykład cierpliwości weźcie proroków, którzy przemawiali w imię Pana. 16 Wyznawajcie sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. 19 …jeśliby ktokolwiek z was zszedł z drogi prawdy, a drugi go nawrócił, 20 niech wie, że…  wybawi duszę jego od śmierci i zakryje liczne grzechy.

Forum – Kręgi 2018-02-25

(1) Odpowiedz na pytanie „kim jestem” przy pomocy tego fragmentu. (2) Która prawda szczególnie mi się przyda i w jakich okolicznościach?

20 Teraz już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus… (Gal 2) 14 Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie… (Ps 139) 12…mamy śmiały przystęp [do Ojca] z ufnością dzięki wierze w Niego. (Ef 3) 6 Mam ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. (Fil 1) 1…rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. (Rz 6) 6 Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich – w Chrystusie Jezusie. (Ef 2) 20… w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego… pojednajcie się z Bogiem. (2 Kor 5) 19 Bóg według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. (Fil 4) 13 Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. (Fil 4)

Forum – Kręgi 2018-02-18

(1) Co Bóg zrobił dla nas, lub obiecał zrobić? (2) Przez który z fragmentów Bóg szczególnie do mnie przemawia?

28 …Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra… (Rz 8) 29 …tych, których od wieków poznał, tych przeznaczył, by się stali na wzór obrazu Jego Syna… (Rz 8) 5 Postępowanie wasze niech będzie wolne od chciwości na pieniądze: zadowalajcie się tym, co macie. Sam bowiem powiedział: Nie opuszczę cię ani pozostawię. (Hbr 13) 6 Pan jest wspomożycielem moim, nie ulęknę się, bo cóż może mi uczynić człowiek? (Hbr 13) 13 Pokusa nie nawiedziła was większa od tej, która zwykła nawiedzać ludzi. …Bóg nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz zsyłając pokusę, wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać. (1 Kor 10) 7 Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. (1 P 5)

Forum – Kręgi 2018-02-11

(1) Jak Bóg używa ludzi w życiu innych ludzi? (2) Przez który z fragmentów Bóg szczególnie do mnie przemawia?

9 …dotknął Pan moich ust i rzekł mi: Oto kładę moje słowa w twoje usta. (Jer 1) 23 …Żydzi postanowili go zgładzić. 24 Szaweł dowiedział się o ich zamiarach. A strzegli bram we dnie i w nocy… 25 Uczniowie więc spuścili go nocą w koszu na sznurze przez mur i wyprawili. (Dz 9) 17 Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie? …Panie… wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje. (J 21) 27…urzędnik królowej etiopskiej…  28 wracał, czytając w swoim wozie proroka Izajasza. 29 Podejdź i przyłącz się do tego wozu – powiedział Duch do Filipa… 35 A Filip… opowiedział mu Dobrą Nowinę o Jezusie. (Dz 8) 2 Żniwo… wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. (Jezus, Łk 10)

Forum – Kręgi 2018-02-04

(1) Jak Paweł Apostoł budował uczniów? (2) Wybierz jedną rzecz, by zastosować.

23 …(Paweł) wyruszył, aby obejść kolejno krainę galacką i Frygię, umacniając wszystkich uczniów. (Dz 18)Gdy… niektórzy upierali się w niewierze, bluźniąc wobec ludu przeciw drodze, odłączył się od nich i oddzielił uczniów, i rozprawiał codziennie w szkole Tyrannosa. 10 Trwało to dwa lata, tak że wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy, usłyszeli słowo Pańskie. (Dz 19) 22 (Paweł) wysłał do Macedonii dwóch swoich pomocników, Tymoteusza i Erasta, a sam pozostał przez jakiś czas w Azji. (Dz 19) 27 Nie uchylałem się tchórzliwie od głoszenia wam całej woli Bożej. (Paweł, Dz 20) 31 Czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami upominać każdego z was. (Paweł, Dz 20) 36 Po tych słowach (Paweł) upadł na kolana i modlił się razem ze wszystkimi. (Dz 20)

Forum – Kręgi 2018-01-28

(1) Jakie działania podejmował Paweł Apostoł, by znaleźć ludzi, którzy będą uczniami i  budować ich na uczniów Chrystusa? (2) Wybierz jedną rzecz, by zastosować.

20 …(Paweł) udał się razem z Barnabą do Derbe. 21…głosili Ewangelię i pozyskali wielu uczniów… (Dz 14) 11 … popłynęliśmy… 12…do Filippi… 13 w szabat wyszliśmy… nad rzekę, gdzie – jak sądziliśmy – było miejsce modlitwy. I usiadłszy rozmawialiśmy z kobietami, które się zeszły. (Dz 16) 30 (Strażnik więzienia) … powiedział: Panowie, co mam czynić, aby się zbawić?… 32 Opowiedzieli więc naukę Pana jemu i wszystkim jego domownikom. (Dz 16) 21 … (Paweł i Barnaba) wrócili do Listry… 22 umacniając uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, „bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego.” (Dz 14) 1 Był… pewien uczeń… Tymoteusz… 2 Bracia… dawali o nim dobre świadectwo. 3 Paweł postanowił zabrać go z sobą… (Dz 16)

Forum – Kręgi 2018-01-21

(1) Jakie niełatwe decyzje podejmował Barnaba oraz inne występujące tu postaci? (2) Który przykład szczególnie mi się przyda?

36… Barnaba… 37 sprzedał ziemię, którą posiadał, a pieniądze przyniósł i złożył u stóp Apostołów. (Dz 4) 26 Kiedy /Szaweł/ przybył do Jerozolimy… wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem. 27 Dopiero Barnaba przygarnął go… (Dz 9) 22 Wieść… doszła do Kościoła w Jerozolimie. Wysłano do Antiochii Barnabę. 23 Gdy przybył, …zachęcał wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu. (Dz 11) 25 /Barnaba/ udał się też do Tarsu, by odszukać Szawła. 26 …przyprowadził go do Antiochii i przez rok pracowali razem w Kościele, nauczając wielką rzeszę ludzi. (Dz 11) 2 …rzekł Duch Święty: Wyznaczcie mi… Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. 3 Wtedy… wyprawili ich… 5 Gdy przybyli do Salaminy, głosili słowo Boże w synagogach. (Dz 13)

Forum – Kręgi 2018-01-14

(1) Jaką Osobą jest Bóg? Co niezwykłego dowiaduję się o Nim? (2) Która prawda o Bogu szczególnie mi się przyda?

5 Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi. (Ps 34) 19 Pan jest blisko skruszonych w sercu i wybawia złamanych na duchu. (Ps 34) 20 Wiele nieszczęść [spada na] sprawiedliwego; lecz ze wszystkich Pan go wybawia. (Ps 34) 6 Łaskawość Twoja, Panie, dosięga nieba, a Twoja wierność samych obłoków. 7 Twoja sprawiedliwość – jak najwyższe góry; Twoje wyroki – jak Wielka Otchłań. (Ps 36) 4 Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twego serca. (Ps 37) 17 Sprawiedliwych Pan podtrzymuje. 18 Pan zna dni nienagannych, a ich dziedzictwo trwać będzie na wieki; 19 w czasie klęski nie zaznają wstydu, a we dni głodu będą syci. (Ps 37) 23 Pan umacnia kroki człowieka i w jego drodze ma upodobanie. 24 A choćby upadł, to nie będzie leżał, bo rękę jego Pan podtrzymuje. (Ps 37)

Forum – Kręgi 2018-01-07

(1) Na co Bóg zwraca uwagę, gdy patrzy na człowieka? Co z tego wynika dla mnie? (2) Która prawda szczególnie mi się przyda?

12 Wyrocznia Pana: Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, lament. 13 Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! (Jl 2) 6 Odpowiedział im: Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. (Mk 7) 27 Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! 28 A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. (Mt 5) 3 Ich ozdobą niech będzie nie to, co zewnętrzne: uczesanie włosów i złote pierścienie ani strojenie się w suknie, 4 ale wnętrze serca człowieka o nienaruszalnym spokoju i łagodności ducha, który jest tak cenny wobec Boga. (1 P 3)

Forum – Kręgi 2017-12-17

(1) Na co Bóg zwraca uwagę, gdy patrzy na człowieka? Co z tego wynika dla mnie? (2) Która prawda szczególnie mi się przyda?

 9 …staramy się Jemu podobać… 12 Mówimy to… byście w ten sposób mogli odpowiedzieć tym, którzy chlubią się swą powierzchownością, a nie wnętrzem własnego serca. (2 Kor 5) 22 …Czyż milsze są dla Pana.. ofiary krwawe od posłuszeństwa głosowi Pana? Lepsze jest posłuszeństwo od ofiary i uległość… 23 Bo opór jest jak grzech wróżbiarstwa, a krnąbrność jak złość bałwochwalstwa… (1 Sm 15) 21 Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj… 22 A Ja wam mówię: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. (Mt 5) 6 Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń. (Oz 6) 22…Jezus przejrzał ich myśli i rzekł do nich: Co za myśli nurtują w sercach waszych? (Łk 5)

Forum – Kręgi 2017-12-10

(1) Co jest mądre, a co nie, zdaniem Boga? (2) Która prawda szczególnie mi się przyda?

1 Kto napomnienie lubi, kocha mądrość, kto nagan nie znosi, jest głupi. (Prz 12) 15 Wszystko, co mówią, przyjmuje niemądry, a człowiek rozumny na kroki swe zważa. (Prz 14) 16 Mądry się boi, od złego ucieka, a głupi się unosi, czuje się pewnym. (Prz 14) 20 Cenny skarb i oliwa w domu mądrego, a głupiec je marnotrawi. (Prz 21) 15 Rózga i karcenie udziela mądrości; chłopiec pozostawiony sobie jest wstydem dla matki. (Prz 29) 16 Nie bądź przesadnie sprawiedliwy i nie uważaj się za zbyt mądrego! Dlaczego miałbyś sobie sam zgotować zgubę? (Koh 7) 21 Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących. (1 Kor 1)

Forum – Kręgi 2017-12-03

(1) Co jest mądre, a co nie, zdaniem Boga? (2) Która prawda szczególnie mi się przyda?

12 Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy osiągnęli mądrość serca. (Ps 90) 32 Odrzucić wskazówki – to sobą pogardzić, zdobywa się mądrość – słuchaniem uwag. (Prz 15) 18 Niemądry jest ten, kto daje porękę i kto przysięgą ręczy za bliźniego. (Prz 17) 11 Głupi ujawnia cały swój gniew, mądry go w końcu uśmierza. (Prz 29) 21 Biada tym, którzy się uważają za mądrych i są sprytnymi we własnym mniemaniu! (Iz 5) 3 Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze. (Dn 12) 17 Mądrość zaś /zstępująca/ z góry jest przede wszystkim czysta, dalej, skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. (Jak 3)

Forum – Kręgi 2017-11-26

(1) „Błogosławiony” znaczy „szczęśliwy”. Bóg dzieli się z nami sekretami szczęścia. Kiedy najbardziej go doświadczymy? (2) Który sposób szczególnie mi się przyda?

13 Jakim ma być człowiek, co miłuje życie i pragnie dni, by zażywać szczęścia? 14 Powściągnij swój język od złego, a twoje wargi od słów podstępnych! 15 Odstąp od złego, czyń dobro; szukaj pokoju, idź za nim! (Ps 34) 35 …Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. (Dz 20) 17 Szczęśliwy, kogo Bóg karci, więc nie odrzucaj nagan Wszechmocnego. (Hi 5) 10 Kto bowiem chce miłować życie i oglądać dni szczęśliwe, niech wstrzyma język od złego i wargi – aby nie mówić podstępnie. (1 P 3) 11 Błogosławieni (tzn. szczęśliwi) jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. (Mt 5) 21 Kto bliźnim gardzi – ten grzeszy, szczęśliwy – kto z biednym współczuje. (Prz 14)

Forum – Kręgi 2017-11-19

(1) „Błogosławiony” znaczy „szczęśliwy”. Bóg dzieli się z nami sekretami szczęścia. Kiedy najbardziej go doświadczymy? (2) Który sposób szczególnie mi się przyda?

2 Szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, w którego duszy nie kryje się podstęp. (Ps 32) 3 Szczęśliwy człowiek, który złożył swą nadzieję w Panu, a nie idzie za pyszałkami i za zwolennikami kłamstwa. (Ps 40) 2 Szczęśliwy ten, kto myśli o biednym i o nędzarzu, w dniu nieszczęścia Pan go ocali. 3 Pan go ustrzeże, zachowa przy życiu, uczyni szczęśliwym na ziemi i nie wyda go wściekłości jego wrogów. (Ps 41) 22 …Szczęśliwy ten, kto w postanowieniach siebie samego nie potępia. (Rz 14) 2 Szczęśliwi, którzy zachowują Jego upomnienia, całym sercem Go szukają. (Ps 119) 13 Nie zazna szczęścia, kto błędy swe ukrywa; kto je wyznaje, porzuca – ten miłosierdzia dostąpi. (Prz 28)

Forum – Kręgi 2017-11-12

(1) „Błogosławiony” znaczy „szczęśliwy”. Bóg dzieli się z nami sekretami szczęścia. Kiedy najbardziej go doświadczymy? (2) Który sposób szczególnie mi się przyda?

20 Uczciwy cieszy się błogosławieństwem, kto się chce szybko wzbogacić, nie ujdzie kary. (Prz 28) 22 Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą, i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię… (Łk 6) 12 Szczęśliwy człowiek, który wytrwa w pokusie, gdy bowiem zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Pana tym, którzy Go miłują. (Jk 1) 1 Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kole szyderców, 2 lecz ma upodobanie w Prawie Pana, nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą. 3 Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc… co uczyni, pomyślnie wypada. (Ps 1)

Forum – Kręgi 2017-11-05

(1) Patrzymy dalej na niezwykłą jakość wspólnoty między chrześcijanami. Co decyduje o jej jakości?(2) Niech każdy wybierze jedną cechę i powie, jak chciałby się do niej przyczynić.

12 …obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, 13 znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy! (Kol 3) 16 Słowo Chrystusa niech w was przebywa z /całym swym/ bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie… (Kol 3) 6 …niech nikt w swej pysze nie wynosi się nad drugiego. 7 Któż będzie cię wyróżniał? Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał. (1 Kor 4) 17 Mądrość z góry jest przede wszystkim czysta, dalej, skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. (Jk 3)

Forum – Kręgi 2017-10-29

(1) Patrzymy dalej na niezwykłą jakość wspólnoty między chrześcijanami. Co decyduje o jej jakości? (2) Niech każdy wybierze jedną cechę i powie, jak chciałby się do niej przyczynić.

2 z pokorą i… cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości, 3 usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. (Ef 4) 11 On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, ewangelistami, pasterzami i nauczycielami 12 dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego. (Ef 4) 29 Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca… by wyświadczała dobro słuchającym. (Ef 4) 3 O nierządzie i wszelkiej nieczystości albo chciwości niech nawet mowy nie będzie wśród was, jak przystoi świętym, 4 ani o tym, co haniebne, o niedorzecznym gadaniu, nieprzyzwoitych żartach… Raczej winno być wdzięczne usposobienie. (Ef 5) 18 Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! (Ef 6)

Forum – Kręgi 2017-10-22

(1) Bóg podzielił się z nami wizją więzi między ludźmi, jakie są możliwe, gdy Mu zaufamy. Co niezwykłego jest w tej wizji? (2) Która wizja szczególnie mnie porusza? Dlaczego?

13 Zaradzajcie potrzebom świętych. Przestrzegajcie gościnności. (Rz 12) 13 Przestańmy wyrokować jedni o drugich. A raczej to zawyrokujcie, by nie dawać bratu sposobności do upadku lub zgorszenia. (Rz 14) 23 …pragnę gorąco wybrać się do was, 24 gdy będę podążał do Hiszpanii. Mam bowiem nadzieję, że… was odwiedzę i że wy mnie tam dalej wyprawicie, gdy się już trochę wami nacieszę. (Paweł, Rz 15) 3 Pozdrówcie współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, Pryskę i Akwilę, 4 którzy za moje życie nadstawili swe głowy i którym winienem wdzięczność nie tylko ja sam, ale i wszystkie Kościoły pogan. 5 Pozdrówcie Kościół, który się zbiera w ich domu. (Rz 16) 8 Miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów. (1 P 4)